Uniserv Jarosław  »  Usługi  »  Utylizacja odpadów zawierających azbest

Utylizacja odpadów zawierających azbest

Naszym Klientom oferujemy kompleksowy zakres usług związany z usuwaniem i utylizacją azbestu:

 • identyfikacja materiału zawierającego azbest
 • ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych
 • inwentaryzacja materiałów azbestowych
 • opracowanie programu gospodarki odpadami i planu prac
 • bezpieczny dla ludzi i środowiska demontaż elementów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe, materiały z azbestu miękkiego, materiały azbestopochodne)
 • pakowanie, transport i składowanie azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych
 • monitoring prac
 • raporty końcowe i dokumentację z wykonanych prac


Ponadto, likwidujemy dzikie wysypiska azbestu i usuwamy azbest z instalacji przemysłowych oraz trudno dostępnych budynków (kominy, chłodnie, wieże) wymagających prac alpinistycznych.

Wszyscy nasi Klienci otrzymują pełną dokumentację przed- i powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami:

 • Kartę przekazania odpadu
 • Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac
 • Sprawozdanie z badań powietrza

 

 

WAŻNE!

Produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Ustawa z dnia 19.06.1997 r. – Dz.U.97.101.628 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r., nr 3, z późn. zm.).


Obowiązki właściciela
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych.
Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek:

 1. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe
 2. opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu azbestowym
 3. zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi


Niedopełnienie obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych grozi karą grzywny, której wysokość wymierzana jest w stawkach dziennych wynoszących od 10 zł do 20 tys. zł.

Sąd grodzki może orzec karę grzywny w wysokości nie mniejszej niż dziesięć stawek dziennych oraz nie większej niż 360.

 

Podstawę prawną stanowią w tym wypadku: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zmianami). oraz Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których jest lub był wykorzystywany azbest (DzU z 2003 r. nr 192, poz. 1876).

 


Składowanie
Zgodnie z ustawą, karze grzywny w wysokości od 5 do 20 tys. zł lub karze aresztu – od 5 do 30 dni, podlega każdy, kto magazynuje lub składuje odpady w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych.

Kary za nielegalne składowanie azbestu określone są w art. 70 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Orzekanie w takich sprawach następuje na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.