Uniserv Jarosław  »  Aktualności

Aktualności

Wynik zapytania ofertowego nr BR/1/2017

UNISERV Jarosław Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr BR/1/2017 na „Opracowanie technologii spajania elementów rury żebrowanej (stalowa rura i aluminiowe żebro) umożliwiającej uzyskanie ciągłego połączenia metalicznego oraz automatyzację procesu produkcji. Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (rozciąganie, zginanie, ścinanie) połączeń wykonanych w wyniku opracowanej technologii oraz badań metalograficznych makroskopowych i pomiarów twardości połączeń” –dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Instytut Spawalnictwa z siedzibą przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice. Oferta Instytutu Spawalnictwa uzyskała 100 punktów.

Zaproszenie do przedstawienia oferty w ramach zapytania ofertowego nr BR/1/2017

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach  I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert dotyczących podwykonawstwa części prac merytorycznych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIR/2016

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert dotyczących podwykonawstwa części prac merytorycznych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

GDF SUEZ ENERGIA POLSKA S.A.

Otrzymanie referencji za „WYKONANIE REMONTU STROPU GALERII NAWĘGLANIA POZ, +27,90M W OBRĘBIE ZASOBNIKA BLOKÓW 3,4,6 WRAZ Z WYMIANĄ FRAGMENTÓW GÓRNYCH (PIONOWYCH) BLACH POSZYCIA ŚCIAN ZASOBNIKÓW”

Certyfikat Systemu Zarządzania

Z dniem 30.12.2014 został przyznany poraz kolejny Certyfikat Systemu Zarządzania wg EN-ISO 9001:2008 przez TÜV NORD CERT

wszystkie aktualności